De nieuwe verzekering is bedoeld voor kleinere en middelgrote werkgevers die ontzorgd willen worden bij de uitvoering van alle wettelijke verplichtingen rondom ziekteverzuim en re-integratie, en die niet geconfronteerd willen worden met de financiële risico’s van een langdurig zieke werknemer.

De MKB verzuim-ontzorgverzekering biedt meer inhoudelijke ondersteuning dan reguliere verzekeringsproducten, omdat de verzekeraar een casemanager aanstelt die de regie voert over het re-integratieproces. Zo helpt de casemanager bij het maken van het plan van aanpak voor re-integratie en regelt en begeleidt hij de interventies die de bedrijfsarts heeft voorgesteld. Bovendien hoeft u zich geen zorgen meer te maken over de loonsancties die het UWV zou kunnen opleggen, omdat de verzekeraar deze overneemt. Voorwaarde is dan wel dat u de adviezen van de bedrijfsarts en uw casemanager nauwkeurig opvolgt. 

Nee, deze verzekering is een nieuw product, dat naast de bestaande verzuimverzekeringen wordt geïntroduceerd. Wanneer u wilt overstappen, moet u dit dus zelf aangeven. Uw adviseur vertelt u graag meer over de voordelen en of deze ook op uw situatie van toepassing zijn.

De wettelijke verplichtingen en de financiële risico’s rondom ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en re-integratie zijn voor veel MKB-ondernemers een zware last en een belemmering om personeel aan te nemen. In samenwerking met onder andere MKB-Nederland is daarom een pakket aan maatregelen samengesteld om deze last te verminderen. De MKB verzuim-ontzorgverzekering is daarvan een onderdeel. Het ministerie van Sociale Zaken, MKB-Nederland en het Verbond van Verzekeraars hebben een convenant gesloten waarin de belangrijkste kenmerken van deze nieuwe verzekering zijn vastgelegd. De MKB verzuim-ontzorgverzekering biedt ondernemers meer duidelijkheid, minder financiële risico’s en meer deskundige ondersteuning bij alle dienstverlening rondom ziekteverzuim en re-integratie.

Beide sporen maken onderdeel uit van het verzekeringspakket van de MKB verzuim-ontzorgverzekering. De dienstverlening die door de bedrijfsarts geadviseerd wordt, kan zowel een 1e spoor re-integratie (binnen uw eigen bedrijf) als een 2e spoor re-integratie (buiten uw eigen bedrijf) betreffen. De verzekering biedt dus ook duidelijkheid over de verantwoordelijkheden die u, als werkgever, in dit proces heeft.

Wanneer een werknemer niet kan re-integreren in zijn oude functie, moet de werkgever hem ‘passende’ arbeid aanbieden. De wettelijke omschrijving van ‘passend’ laat echter zoveel ruimte voor interpretatieverschillen, dat re-integratietrajecten vaak hierop vastlopen. Werkgever en werknemer verschillen dan van mening over de vraag of het aanbod recht doet aan het arbeidsverleden, de opleiding, de gezondheidstoestand, het loon of de persoonlijke eigenschappen van de werknemer. De casemanager van de MKB verzuim-ontzorgverzekering kan u daarover adviseren, samen met de bedrijfsarts. Zij weten hoe het UWV naar het begrip ‘passend’ kijkt en beoordelen uw aanbod naar deze maatstaven. Mocht de discussie tussen werkgever en werknemer voortduren, dan kan zowel de werkgever als de werknemer een deskundigenoordeel aanvragen bij het UWV. Dit oordeel is bindend.

U hoeft niet extra te betalen voor de casemanager. Dit is inbegrepen in de prijs van de verzekering. De casemanager voert de regie over het re-integratietraject, om uw medewerker zo snel en zo goed mogelijk te begeleiden. De casemanager vertelt u precies wat er van u wordt verwacht en welke stappen u moet ondernemen om het re-integratieproces te bevorderen. Als werkgever blijft u wel zelf wettelijk verantwoordelijk voor de re-integratie van uw zieke medewerker. 

Bij de MKB verzuim-ontzorgverzekering vergoedt de verzekeraar in principe ook de eventuele kosten voor de re-integratie. Denk bijvoorbeeld aan de kosten voor een arbeidsdeskundig advies, het inzetten van een interventie of de begeleiding naar ander werk.

Een erkende MKB verzuim-ontzorgverzekering draagt het bijgaande vignet. Daardoor weet u zeker dat de polis voldoet aan de afspraken die in het convenant zijn vastgelegd.

Dat is onder andere afhankelijk van uw bedrijf, de sector waarin u actief bent en de verzekeraar waarvoor u kiest. Ook het eigen verzuim telt mee, al is het effect hiervan op de premie nu gebonden aan een maximum. Uw adviseur rekent dit graag voor u uit.

U kunt de MKB verzuim-ontzorgverzekering afsluiten via uw adviseur. Deze zal u aangeven welke informatie er voor een offerte nodig is. Denk hierbij aan een actueel werknemersbestand, de SBI-code en de verzuimgegevens van de afgelopen 3 jaar.

Maakt u al gebruik van een verzuimverzekering? Dan kunt u die vaak (tussentijds) omzetten naar de verzuim-ontzorgverzekering bij uw verzekeraar. Als u wilt overstappen naar een andere verzekeraar, dan is dit meestal niet tussentijds mogelijk. Wel zo gemakkelijk!

Als u klachten heeft over de dienstverlening, spreekt u daar eerst uw verzekeraar op aan. Samen onderzoekt u of uw verwachtingen al dan niet overeenkomen met de inhoud van de polis. Mocht het zo zijn dat de polis iets anders belooft dan u heeft ervaren, dan kan het zijn dat de verzekeraar zijn dienstverlening aanpast. Het is ook mogelijk dat u hierover van mening blijft verschillen. Voor zulke gevallen is een klachtenloket in oprichting, dat binnenkort wordt geopend.

Voor klachten kunt u de reguliere klachtenprocedure van uw verzekeraar volgen. Daarnaast komt er per 1 januari 2020 een nieuw klachtenloket. Ondernemers kunnen hier alleen terecht indien zij menen dat het verzekeringsproduct niet aan de eisen van het convenant voldoet, terwijl het wel het vignet van de MKB verzuim-ontzorgverzekering draagt. MKB-Nederland en de verzekeraars evalueren het nieuwe verzekeringsproduct jaarlijks en rapporteren de ervaringen van hun leden aan de minister van SZW.

Nee. U maakt het zichzelf wel gemakkelijker, maar de werkgever blijft volgens de wet verantwoordelijk voor de re-integratie van een zieke medewerker. Zorg dus dat u goed geïnformeerd blijft over de verplichtingen en vraag ernaar bij uw adviseur of casemanager.

Aangesloten branches

Partner logo aannemersfederatie-200×147
Partner logo CLC-VECTA
Partner logo Logo-branchorganisatie-Nederlandse-Bond-van-Bemiddelings-en-Uitzendondernemingen
Partner logo logo_vbw_FC_nw2020
Partner logo Logo-brancheorganisatie-Sociaal-Werk-Nederland
Partner logo ProVoet_Logo_PMS
Partner logo Logo ADN

Pin It on Pinterest

Share This