Artikel, Kennisbank

Loon stoppen of opschorten tijdens arbeidsongeschiktheid

Een werknemer heeft recht op doorbetaling van het loon bij arbeidsongeschiktheid. Hier zijn echter wel voorwaarden aan verbonden. Werkt een werknemer niet voldoende mee aan de re-integratie of houdt de werknemer zich niet aan de controlevoorschriften van de werkgever? Dan heeft de werkgever de mogelijkheid om het loon te stoppen of op te schorten. 

Loon stoppen of opschorten tijdens arbeidsongeschiktheid

Opschorten van loon

Als een werknemer arbeidsongeschikt is, moet de werkgever kunnen controleren of er daadwerkelijk sprake is van arbeidsongeschiktheid en in welke mate de werknemer arbeidsongeschikt is. Dit worden ook wel de controlevoorschriften genoemd. 

De werknemer is verplicht om mee te werken aan deze voorschriften mits ze redelijk zijn. Werkt de weknemer niet mee aan de controlevoorschriften en weigert hij zich bijvoorbeeld te laten onderzoeken door de bedrijfsarts, dan is de werkgever bevoegd om het loon op te schorten

Belangrijk is dat de werknemer eerst gewaarschuwd wordt voordat de werkgever overgaat tot opschorting van het loon. Geeft de werknemer na opschorten van het loon alsnog gehoor aan de controlevoorschriften én wordt door de bedrijfsarts vastgesteld dat de werknemer daadwerkelijk ziek is? Dan heeft de werknemer alsnog recht op het loon dat opgeschort was. Het loon wordt dan dus tijdelijk niet betaald door de werkgever.

Stopzetten van loon

De werkgever heeft in bepaalde situaties ook het recht om het loon te stoppen (opgenomen in artikel 7:629 lid 3 BW). Het loon kan gestopt worden als:

  • De ziekte opzettelijk is veroorzaakt door de werknemer;
  • De werknemer genezing vertraagt of belemmert;
  • Werknemer passende arbeid weigert zonder redelijke grond;
  • Werknemer niet meewerkt aan redelijke voorschriften of getroffen maatregelen die zorg dragen voor passende arbeid;
  • Zonder een gegronde reden weigert om mee te werken aan het opstellen, evalueren en bijstellen van een plan van aanpak;
  • Zonder een gegronde reden de aanvraag van de WIA-uitkering later indient dan in week 93 van de arbeidsongeschiktheid.

Ook bij de loonstop is het van belang dat de werknemer de kans krijgt om zijn gedrag te corrigeren en dus eerst gewaarschuwd wordt. Het moet voor de werknemer duidelijk zijn om welke van bovenstaande reden het loon gestopt zal gaan worden. Slechts verwijzen naar het wetsartikel is dus niet voldoende. 

Kies voor de juiste loonsanctie

Het is van belang dat de werkgever de juiste loonsanctie oplegt. Als door de werkgever ten onrechte gekozen wordt voor een opschorting terwijl stopzetting nodig was, dan heeft de werknemer, zodra deze weer medewerking verleent, met terugwerkende kracht recht op loon. Er is dan een opschorting ten uitvoer gebracht in plaats van de bedoelde stopzetting. Dit kan dus niet gecorrigeerd worden. 

Als een werkgever een loonstop gebruikt, terwijl een opschorting toegestaan is, dan heeft de werknemer gewoon recht op loon. Een loonstop mag alleen gebruikt worden voor de situaties die in de wet zijn opgenomen. 

Dit artikel is geschreven door Ronald Frommé. Hij is werkzaam als consultant bij Eiffel, een juridisch dienstverlener die juridische diensten levert aan het MKB.

Aangesloten branches
Verschillende branches doen mee met de campagne Loondoorbetaling bij Ziekte. Je kunt altijd bij jouw brancheorganisatie terecht voor advies. Sommige branches bieden zelfs een eigen verzekering aan. Wil jij weten hoe jouw brancheorganisatie het geregeld heeft? Klik dan voor meer informatie op de logo’s hieronder.