(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src= 'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-K6TF9QV'); Ziek uit dienst: wat gebeurt en dan? - Loondoorbetaling bij ziekte
Artikel, Kennisbank

Ziek uit dienst: wat gebeurt en dan?

Werknemers die arbeidsongeschikt raken hebben recht op loondoorbetaling bij ziekte. Deze werkgeversverplichting duurt maximaal twee jaar, maar UWV kan bij tekortschietende re-integratieverplichtingen een verlenging van één jaar opleggen. Dit wordt ook wel een loonsanctie genoemd. Waar heeft een zieke werknemer die eerder uit dienst gaat recht op, bijvoorbeeld na afloop van zijn tijdelijke dienstverband? Vanaf einde dienstverband heeft hij geen recht op loondoorbetaling bij ziekte meer, maar hij heeft vaak wel recht op een Ziektewetuitkering van UWV. Hoe zit dat precies?

Ziek uit dienst: wat gebeurt en dan?

Ziek uit dienst

Eindigt het dienstverband van jouw werknemer tijdens zijn ziekte, dan ben je als werkgever verplicht om de werknemer op de laatste dag van zijn dienstverband ziek te melden bij UWV. Dit kan digitaal via de Verzuimmelder op het werkgeversportaal van UWV, of via een formulier. UWV kan dan aan de hand van de verstrekte gegevens beoordelen of uw werknemer recht heeft op Ziektewet. Bij een te late melding kan UWV een boete aan de werkgever opleggen. 

Voorwaarden

De werknemer heeft recht op Ziektewet als hij niet in staat is om zijn ‘eigen werk’ uit te voeren. Dit is het werk dat hij deed voorafgaand aan zijn uitval. Voorwaarde is ook dat hij géén recht op loondoorbetaling (meer) heeft en dat hij géén benadelingshandeling heeft gepleegd. Van benadelingshandeling is sprake als een zieke werknemer zijn recht op loondoorbetaling onnodigprijs heeft gegeven, bijvoorbeeld doordat hij tijdens ziekte heeft meegewerkt aan een beëindiging van zijn dienstverband, of als hij niet heeft geprotesteerd tegen zijn ontslag. De beoordeling en de uitbetaling van het ziekengeld is aan UWV.

Als hij langer dan één jaar ziek is – te rekenen vanaf de eerste ziektedag – dan komt er een voorwaarde bij. Vanaf dat moment moet hij ook tenminste 35% arbeidsongeschikt zijn. Dit heet de zogenaamde Eerstejaars Ziektewet-beoordeling, en de beoordeling wordt door UWV uitgevoerd. Na een wachttijd van twee jaar heeft hij mogelijk recht op een WIA-beoordeling. 

Let op: Als de wachttijd tijdelijk onderbroken werd omdat de oud-werknemer een korte periode hersteld is geweest, dan telt die periode niet mee voor de berekening van het einde van de wachttijd. Dit staat bekend als de onderbrekingsregeling, ook wel de samentellingsregeling. Als de wachttijd 28 dagen of langer onderbroken is geweest, dan ontstaat er bij uitval een nieuwe wachttijd van twee jaar, waarbij opnieuw aan alle poortwachterverplichtingen moet worden voldaan.  

Hoogte

De hoogte van die Ziektewetuitkering is ten minste 70% van het dagloon. Inkomsten uit arbeid worden door UWV in mindering gebracht op de Ziektewetuitkering. Het dagloon wordt berekend op basis van het loon dat uw werknemer verdiende in het jaar vóór hij ziek werd, gedeeld door 261. Het totale inkomen per dag met een Ziektewetuitkering berekent u met de Rekenhulp Ziektewet van UWV.

Verkorte IVA aanvragen

Een Ziektewetgerechtigde die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt is kan al tijdens de wachttijd een aanvraag om een verkorte IVA-uitkering bij UWV indienen. Als hij geen kans op herstel meer heeft, dan vervalt immers de noodzaak om te wachten op het einde van de wachttijd. Als UWV akkoord is met de vervroegde IVA-aanvraag dan ontvangt hij een uitkering ter hoogte van 75% van het dagloon. Een vervroegd IVA-recht ontslaat hem van eventuele re-integratieverplichtingen.  

Meer informatie: UWV.nl 

Aangesloten branches
Verschillende branches doen mee met de campagne Loondoorbetaling bij Ziekte. Je kunt altijd bij jouw brancheorganisatie terecht voor advies. Sommige branches bieden zelfs een eigen verzekering aan. Wil jij weten hoe jouw brancheorganisatie het geregeld heeft? Klik dan voor meer informatie op de logo’s hieronder.