Kennisbank

Wisselen van verzuimverzekering. Kan dit als een werknemer al langdurig ziek is?

Als werkgever kunnen er verschillende redenen zijn om over te stappen naar een andere verzuimverzekering en arbodienst. Je kiest bijvoorbeeld voor een verzekering waarbij je meer begeleiding krijgt of waarbij de premie lager is. Maar kun je ook overstappen als je al een zieke werknemer hebt? Wij spraken hierover met Francisca Roose specialist Zorg & Inkomen bij Schouten Zekerheid.

Wisselen van verzuimverzekering. Kan dit als een werknemer al langdurig ziek is?

LOONDOORBETALING ÉN RE-INTEGRATIE

Eerst een stukje achtergrond. Hoe zit het ook alweer met de wettelijke verplichtingen als een werknemer langdurig ziek wordt?

Allereerst heeft een werknemer die langdurig ziek is, recht op een groot deel van zijn of haar loon. De werkgever is daarom verplicht om minimaal 70% van het loon door te betalen tot de werknemer weer aan het werk kan. Dit geldt voor een maximum van 2 jaar.

Om er daarnaast voor te zorgen dat een werknemer niet te lang uit de roulatie is of arbeidsongeschikt raakt, hebben werkgever en werknemer een aantal verplichtingen die al vanaf de eerste week van ziekmelding ingaan. Dit is onder andere vastgelegd in de Wet Verbetering Poortwachter.

Zo is een werkgever verplicht om zich samen met een arbodienst en bedrijfsarts in te spannen om de re-integratie van de werknemer zo goed mogelijk te laten verlopen. Om dit zo goed mogelijk te kunnen doen, hebben werkgevers de mogelijkheid om zich hiervoor te laten verzekeren.

Een verzuimverzekering kan de kosten voor de loondoorbetaling dekken – mits er aan de wettelijke re-integratieverplichtingen wordt voldaan – en een arbodienstverlening biedt ondersteuning bij die re-integratieverplichtingen en zorgt voor verzuimbegeleiding. Zo’n verzuimverzekering en arbodienst kun je los van elkaar afsluiten, maar het is voor de werkgever het meest praktisch om dit in combinatie te doen.

UITLOOPDEKKING BIJ VERZEKERAAR

Maar nu kan het zijn dat je er als werkgever voor kiest om te wisselen van verzuimverzekering, ondanks dat je al te maken hebt met een langdurige zieke. Dit kan bijvoorbeeld om financiële redenen zijn, omdat je bij een andere verzekering een scherpere premie kunt krijgen. Of je wilt overstappen omdat je meer begeleiding bij het re-integratietraject verlangt.

Als een werkgever wil overstappen op een andere verzuimverzekering, wijzigt hij van verzekeraar. Maar kan het ook zo zijn dat er wordt overgestapt naar een andere arbodienst. Sommige verzuimverzekeringen, zoals de MKB Verzuim-ontzorgverzekering, werken namelijk samen met vooraf geselecteerde arbodiensten, die anders kunnen zijn dan de arbodienst waar de werkgever op dat moment bij aangesloten is.

Het overstappen naar een andere verzekeraar is niet erg belastend voor de werkgever. In de meeste gevallen is er namelijk sprake van een uitloopdekking. Dit betekent dat de uitkering voor een zieke werknemer gewoon blijft doorlopen bij de oude verzekeraar als je overstapt naar een nieuwe verzekeraar.

Stel, je werknemer wordt op 5 november langdurig ziek en per 1 januari wil je overstappen naar een andere verzuimverzekering. Dan moet de verzekeraar waar je tot 1 januari bij aangesloten zit gedurende de volledige ziektetermijn blijven uitkeren, ook als deze hier geen premie meer voor ontvangt. 

GEEN UITLOOPDEKKING BIJ ARBODIENST

Bij een arbodienst is er echter geen sprake van een uitloopdekking. Als je contract bij een arbodienst dus stopt, stopt ook direct de dienstverlening.

Roose: “Dit wordt in de praktijk nogal eens onderschat. Als een werkgever wisselt van arbodienst, moet deze alle benodigde stukken downloaden zodat de nieuwe arbodienst verder kan gaan met het betreffende dossier. De werkgever moet er dus zelf voor zorgen dat die stukken bij de nieuwe arbodienst terechtkomen. Dit levert een onderbreking in het re-integratieproces op. Als je op dat moment bijvoorbeeld al een half jaar aan de wettelijke re-integratieverplichtingen hebt voldoen, is dat best een punt van aandacht.”

Bij het wisselen van arbodienst moet de zieke werknemer toestemming geven voor overdracht van het medische dossier van de oude naar de nieuwe arbodienst. Dit gebeurt door het ondertekenen van een machtiging (door de werknemer) die de nieuwe arbodienst zal verstrekken op het moment dat zij die informatie nodig hebben om de begeleiding voort te kunnen zetten.

LAAT JE ADVISEREN OVER DE OVERSTAP

Roose: “Met name voor de werknemer kan deze overstap belastend zijn. Deze moet zijn verhaal weer opnieuw doen bij een andere bedrijfsarts en krijgt te maken met andere contactpersonen. Als er al een arbeidsdeskundig onderzoek heeft plaatsgevonden en er is al een re-integratietraject tweede spoor gestart, is het soms beter om te wachten tot dit traject afgerond is. Het is makkelijker om van arbodienst te wisselen als er nog geen sprake is van verzuim of als er nog niet veel re-integratieactiviteiten hebben plaatsgevonden.

Toch geeft Roose aan dat ze het overstappen naar een andere verzuimverzekering niet ontmoedigt: “Overstappen gebeurt best regelmatig, maar het is gewoon een punt van aandacht. Het is belangrijk dat je als werkgever advies inwint over wat er gebeurt als je wisselt van verzekering – en eventueel van arbodienst.”

De meeste arbodiensten hanteren een opzegtermijn van 3 maanden. Dit betekent dat je vóór 1 oktober handen en voeten moet hebben gegeven aan het oversluittraject, zodat je per 1 januari kunt wisselen van arbodienst. 

VERZUIMVERZEKERING BIJ VERKOOP, OVERNAME OF FUSIE

Een ander punt waar Roose graag aandacht aan wil geven, heeft betrekking op de risico’s rondom een verkoop, overname of fusie. In deze gevallen wordt personeel vaak ‘overgenomen’ door de nieuwe eigenaar, ook personeel dat langdurig ziek is:

“In het geval van bijvoorbeeld een overname is er geen sprake van een uitloopdekking. Uitloop geldt alleen als dezelfde partij van de ene naar de andere verzekering overstapt. Maar bij een andere eigenaar en dus de wijziging van de bedrijfsrisico’s, stoppen de bestaande polis én de uitkeringen. Een eventuele nieuwe verzekering gaat hoogstwaarschijnlijk de bestaande langdurig zieken niet verzekeren, waardoor de nieuwe eigenaar de loondoorbetaling en kosten voor re-integratie uit eigen middelen moet betalen. Een behoorlijke kostenpost! Daarom is het belangrijk om voorafgaand aan een eventuele wijziging met een adviseur te spreken over de gevolgen, zodat je hier niet achteraf mee geconfronteerd wordt.

Aangesloten branches
Verschillende branches doen mee met de campagne Loondoorbetaling bij Ziekte. Je kunt altijd bij jouw brancheorganisatie terecht voor advies. Sommige branches bieden zelfs een eigen verzekering aan. Wil jij weten hoe jouw brancheorganisatie het geregeld heeft? Klik dan voor meer informatie op de logo’s hieronder.