(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src= 'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-K6TF9QV'); Een zieke werknemer. Wat nu? - Loondoorbetaling bij ziekte
Kennisbank

Een zieke werknemer. Wat nu?

Wanneer een werknemer ziek wordt, moet u als werkgever snel stappen ondernemen. In de Wet verbetering poortwachter is vastgelegd hoe u samen met de werknemer en de arbodienst kunt werken aan herstel. Dat gaat gepaard met heel wat verplichtingen. Wanneer u als werkgever niet kunt aantonen dat u hieraan heeft voldaan, loopt u het risico dat u het loon van de zieke werknemer langer moet doorbetalen. In het onderstaand stappenplan leest u wat moet doen om zulke financiële risico’s te vermijden. Een uitgebreid schema, met daarin ook de rol die de arbodienst speelt, vindt u onderaan dit artikel.

Een zieke werknemer. Wat nu?

Stappenplan zieke werknemer

De Wet verbetering poortwachter verplicht werkgevers en werknemers tot een aantal stappen, die zij samen moeten zetten.

1: Verzuimverlof aanvragen

Uw werknemer meldt zich ziek bij de directe leidinggevende. Als werkgever geeft u deze verzuimmelding nog diezelfde dag door aan uw arbodienst of verzekeraar.

2: Probleemanalyse (week 6)

Als verwacht wordt dat de  werknemer langdurig ziek blijft, moet een probleemanalyse worden opgesteld. U schakelt hiervoor de bedrijfsarts in, zodat deze tijdens het spreekuur de beperkingen en de mogelijkheden van de zieke werknemer kan beoordelen. De bedrijfsarts geeft een richtinggevend advies voor de mogelijke werkhervatting en kan adviseren een interventie in te zetten om de re-integratie te bespoedigen. U bent vanaf dit moment wettelijk verplicht om een re-integratiedossier van de werknemer bij te houden. De probleemanalyse neemt u daarin op.

3: Plan van aanpak (week 8)

Binnen twee weken nadat u de probleemanalyse en het advies van de bedrijfsarts heeft ontvangen, stelt u in overleg met de zieke werknemer een plan van aanpak op. Hierin maakt u samen duidelijke afspraken over het doel van de re-integratie en over de activiteiten waarmee u dit doel denkt te bereiken. Wie doet wat, en wanneer? Het plan van aanpak neemt u op in het wettelijk verplichte re-integratiedossier. Bovendien wijst u een casemanager aan, bijvoorbeeld de leidinggevende, die het plan van aanpak begeleidt en controleert. Wanneer u de MKB verzuim-ontzorgverzekering heeft afgesloten, stelt de verzekeraar een casemanager aan die de regie over het re-integratietraject voor u voert.

Doe de scan om je eigen kosten te berekenen

Doe de scan

Een zieke werknemer. Wat nu?

4: Tussentijdse evaluaties (week 8 – einde traject)

Minimaal één keer per zes weken komen u en de zieke werknemer bij elkaar om de voortgang te bespreken en het plan van aanpak waar nodig aan te passen. Ook de bedrijfsarts en de werknemer hebben elke zes weken contact om het verloop van de re-integratie te bespreken.

5: Verzuimmelding bij UWV (week 42)

Uiterlijk in week 42 moet een verzuimmelding worden gedaan aan UWV. Dit doet doorgaans de arbodienst.

6: Eerstejaarsevaluatie (week 48)

Als uw medewerker na een jaar nog steeds niet aan het werk is is, vindt vóór aanvang van het tweede verzuimjaar een formele evaluatie plaats van de re-integratie. De bedrijfsarts stelt rond deze periode een evaluatie op. U kunt deze informatie gebruiken voor de eerstejaarsevaluatie.

Voor deze eerstejaarsevaluatie bespreekt u met uw werknemer het resultaat van het plan van aanpak en maakt u waar nodig nieuwe afspraken voor het tweede jaar. De uitkomsten van dit gesprek legt u vast in de eerstejaarsevaluatie. De aanpassingen in het plan van aanpak en de eerstejaarsevaluatie neemt u op in het re-integratiedossier.

7: WIA-aanvraag en re-integratieverslag (week 91)

In week 87 ontvangt uw werknemer de WIA-aanvraagformulieren van UWV. Als uw werknemer na 91 weken het werk nog niet (volledig) kan hervatten, moet u op dat moment een re-integratieverslag opleveren om een WIA-uitkering aan te vragen. In dit verslag beschrijven bedrijfsarts, werkgever en werknemer hun visie op de re-integratie.

8: WIA-beoordeling (week 104)

UWV beoordeelt op basis van het plan van aanpak en het re-integratieverslag of werkgever en werknemer er alles aan hebben gedaan om de instroom in de WIA te voorkomen. Als UWV vindt dat dit niet zo is, dan kunnen zij een uitkering weigeren. U kunt een boete krijgen wanneer UWV meent dat u niet genoeg heeft meegewerkt aan de re-integratie.

Loondoorbetaling bij ziekte

Zowel werkgevers als werknemers hebben baat bij een effectieve aanpak van het ziekteverzuim. Daarom wordt van beiden verwacht dat zij zich actief inspannen voor de re-integratie. Als werkgever bent u verplicht om uw zieke werknemer twee jaar lang minstens 70% van het laatstverdiende loon door te betalen. Voor dit financiële risico hebben de meeste werkgevers zich wel verzekerd, maar dan nog kunt u voor onvoorziene kosten komen te staan als blijkt dat u niet aan alle wettelijke re-integratieverplichtingen hebt voldaan. Daarom kunt u vanaf 1 januari 2020 ook een zogenoemde MKB verzuim-ontzorgverzekering afsluiten. De MKB verzuim-ontzorgverzekering biedt deskundige ondersteuning bij alle dienstverlening rondom ziekteverzuim en re-integratie, zodat u precies weet hoe u invulling moet geven aan uw verantwoordelijkheid als werkgever.

Meer weten over loondoorbetaling bij ziekte?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van nieuws en ontwikkelingen rondom loondoorbetaling bij ziekte.

De met een * gemarkeerde velden zijn verplicht

Meer weten over loondoorbetaling bij ziekte?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van nieuws en ontwikkelingen rondom loondoorbetaling bij ziekte.

met een * gemarkeerde velden zijn verplicht

Voornaam
Achternaam
E-mail *
Toestemming *
 
Please don’t insert text in the box below!
Een zieke werknemer. Wat nu?

Aangesloten branches
Verschillende branches doen mee met de campagne Loondoorbetaling bij Ziekte. Je kunt altijd bij jouw brancheorganisatie terecht voor advies. Sommige branches bieden zelfs een eigen verzekering aan. Wil jij weten hoe jouw brancheorganisatie het geregeld heeft? Klik dan voor meer informatie op de logo’s hieronder.